Johdanto

Formaattimme mahdollistaa hedelmällisen mielipiteenvaihdon voimakkaita intohimoja herättävistä aiheista. Sen tarkoituksena on auttaa käyttäjiä muodostamaan kokonaisvaltaista maailmankuvaa mahdollisimman itsenäisesti ja harkitusti. Tärkeintä eivät ole mielipiteet sinänsä, vaan rehellisen väittelykulttuurin noudattaminen.

Perusidea on yksinkertainen:

Samasta aiheesta / hakusanasta julkaistaan niin monta kirjoitusta kuin on eriäviä kantoja. Osallistujia rohkaistaan esittämään asiansa mahdollisimman kärkevästi. Puolueettomuuden takaa se, että eriävät näkemykset ovat esillä rinnakkain.

Teemat

Pääteema on nelikantainen totuusfoorumi:

1. Ihmiskunnan tie
2. Päättynyt aikakausi
3. Poliittinen totuusfoorumi
4. Juridinen totuusfoorumi

Teemojen tarkempi esittely täällä: Totuusfoorumin idea. (Tulossa)

Keskustelua ihmiskunnan tiestä johtaa jokainen osallistuja, mielipideryhmä tai tieteellinen koulukunta omalla tavallaan. Keskustelu tapahtuu väittelypaneeleissa, henkilökohtaisissa väittelysanakirjoissa, platformeissa ja erityisissä teemasanakirjoissa.

Pääteemojen ohella osallistujat voivat luonnollisesti keskustella mistä vain muistakin aiheista.

Formaatti ja käyttöliittymän toteutusvaihe

Formaattiin perustuvaa käyttöliittymää on alustavasti koodattu. Keskeneräinen työ on katsottavissa ja kokeiltavissa osoitteessa humanpath.fi. Seuraavassa esitellään sekä nykytilannetta että puuttuvia ominaisuuksia.

1. VSK-kirjasto

Käyttäjätilit

 • yksityishenkilöt omalla nimellään
 • yhteisöt, kuten valtiot, puolueet, järjestöt, yritykset, laitokset, virastot

Käyttäjillä on profiilisivut, jonne voi ladata kuvan ja vapaamuotoisen esittelyn.

Puuttuvia ominaisuuksia

(1) Palveluun voi kirjautua kuka vain myös nimimerkillä. Tarvitaan siis teknologia joka mahdollistaa henkilökohtaisen tunnistautumisen. Se ei kuitenkaan voi olla osallistumisen edellytys, sillä kaikki eivät – monista eri syistä – halua aatteellis-poliittisia näkemyksiään julkisuuteen. Valvontamekanismeja esim. bottien tunnistamiseen on mahdollista rakentaa vasta kun projektilla on riittävää rahoitusta ja hallintoelimet.

(2) Kaveri- ja seuraajasysteemi.

(3) Profiilisivuille tulisi tilastoitua käyttäjän aktiviteetit sanakirjassa ja hänen saamansa palaute.

Väittelypaneeleihin tarkoitetut puheenvuorot

Nämä puheenvuorot jakautuvat aiheketjuihin. Käyttäjä voi perustaa uuden aiheketjun tai julkaista kantansa jossakin olemassaolevassa aiheketjussa. Samassa aiheketjussa olevista puheenvuoroista kuka vain voi helposti perustaa väittelypaneelin.

Samassa aiheketjussa puheenvuorot ovat automaattisesti saman pituisia. Puheenvuoroissa on pituusrajoitukset seuraavasti:

 • Mikroteesit – 350 merkkiä / 2 minuuttia
 • Teesit – 3500 merkkiä / 10 minuuttia
 • Artikkelit. Edellisiä laajemmat puheenvuorot, joiden enimmäispituus on kuitenkin rajattu esimerkiksi 20 liuskaksi / tunniksi.

Käyttäjät voivat jakaa kaikkia aiheketjuissa olevia puheenvuoroja myös omille sivuilleen. Väittelypaneelien linkkejä voi myös jakaa omille sivuille.

Vapaamittaiset puheenvuorot omilla sivuilla

Käyttäjä, joka on perustanut henkilökohtaisen VSK-blogin tai liittynyt johonkin platformiin tai teemasanakirjaan, voi julkaista myös vapaamittaisia puheenvuoroja. Näitä julkaisuja ei kuitenkaan voi käyttää väittelypaneelien aloituspuheenvuoroina eikä niitä voi jakaa muille sivuille muuten kuin linkittämällä.

Peukutuksilla arvioidaan paitsi mielipidettä, myös väittelykulttuuria.

Puuttuvia ominaisuuksia

(1) Kategorioissa / teemoissa ei ole linkitystä, mikä hankaloittaa hakutoimintoja. (Tageissa kuitenkin on linkitys)

(2) Tarkoitus on, että muut käyttäjät voivat myös antaa puheenvuoroille rahapalkintoja (ks. Käyttäjien mahdollisuus ansaita), mutta tähän tarvittavaa teknologiaa ei vielä ole.

Ilmoitustaulu

Puuttuvia ominaisuuksia

Ilmoitustaulu on tällä hetkellä vain paikka jonne voi jättää lyhyitä tervehdyksiä. Tulevaisuudessa siitä rakennetaan haku, jossa käyttäjät voivat etsiä keskustelijoita väittelypaneeleihin tai ilmoittaa omien sivujensa / paikallisosastojensa tapahtumista.

2. Väittelypaneelit

Kuka tahansa voi perustaa paneelin / paneeleita. Niillä on seuraavat erityispiirteet:

 • Paneelissa on 1-4 aloituspuheenvuoroa. Toivomus on, että niissä olisi edustettuna erilaisia, myös aivan vastakkaisia näkemyksiä käsiteltävästä aiheesta.
 • Aloituspuheenvuorot valitaan samasta aiheketjusta.
 • Aloituspuheenvuorojen pituus on rajattu (ks. yllä).

Paneelin perustaja

 • valitsee aloituspuheenvuorot
 • moderoi keskustelua: valvoo, että keskustelu pysyy asiallisena, jäsentää keskustelua, päättää paneelin jakamisesta alateemoihin ja/tai lopettamisesta
 • erottaa tarvittaessa häiriköivän keskustelijan.
Puuttuvia ominaisuuksia

Tarkoitus on että myöhemmin paneelin perustaja voi myös valita keskustelun osanottajat. Heidät voi kutsua joko henkilökohtaisesti tai esittämällä yleisen kutsun ilmoitustaululla. Samaten paneelin rinnalla voi olla chattifiidi, jossa yleisö voi kommentoida keskustelua. Näitä osia käyttöliittymässä ei vielä ole.

3. Käyttäjien omat sivut

Käyttäjien omia sivuja on kolmenlaisia:

 • Teemasanakirjat keskittyvät nimensä mukaisesti johonkin rajattuun aiheeseen. Perustajana voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai jokin järjestö.
 • Platformit ovat samanmielisten yhteenliittymiä. Ne voivat perustua esimerkiksi puolue- tai vaaliohjelmaan, tieteellisen koulukunnan katsomuksiin tai johonkin yksittäiseen mielipiteeseen.
 • Henkilökohtaiset väittelysanakirjat ovat yksityishenkilön perustamia sivustoja. Henkilökohtainen väittelysanakirja on kooste käyttäjän tärkeinä pitämistä asioista niin maailmankatsomuksellisten ja päivänpoliittisten kysymysten osalta kuin kulttuurin ja harrastusten alalta.

Omien sivujen perustajat moderoivat keskustelua ja vastaavat siitä, että asiattomat kommentit ja häiriköt poistetaan keskustelusta.

Sivuille voi kerätä aineistoa VSK-kirjastosta: väittelypaneeleita, yksittäisiä puheenvuoroja samoin kuin ulkopuolisia linkkejä, lukulistoja jne.

Omat sivut voivat harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää elävän elämän tilaisuuksia, webinaareja ja opintokursseja sekä käyttää sivujaan myös liiketoimintaan.

Puuttuvia ominaisuuksia

(1) Teknisesti olennainen toiminto on käyttäjien mahdollisuus järjestellä sivuston sisältöä – toisin sanoen jäsentää teemaansa alateemoihin, sivuteemoihin. Tämä olisi tärkeätä etenkin henkilökohtaisissa VSK-blogeissa. Tätä varten tarvittaisiin mind-map tyyppinen osasto omille sivuille.

(2) Tällä hetkellä esim. teemasanakirjoihin ja platformeihin voi kirjoittaa kuka vain VSK:n käyttäjä. Teemasanakirjoihin ei ole mahdollista liittyä jäseneksi. Tarkoitus on, että omien sivujen perustajilla on oikeus päättää, ketkä pääsevät jäseneksi, ketkä saavat julkaista ja ketkä kommentoida.

(3) Omat sivut ja kaikki niiden sisältö on tällä hetkellä julkista. Tarvitaan ominaisuuksia joiden avulla perustajat voivat hallinnoida sivujen ja julkaisujen julkisuutta.

4. Tulevia ominaisuuksia

Ihmiskunnan itsetuntemuksen tila -vuosikirja

Tässä vuosikirjassa on kaksi osastoa: oman kansakunnan tila ja maailman tila.

Vuosikirjaan tulleista kirjoituksista voidaan julkaista monenlaisia antologioita, niin verkossa kuin painettuna esim. nettikustantamoiden kautta. Koulut tai koululuokat, oppilaitokset yleensä, harrastuspiirit, puolueet, järjestöt, valtiot, työyhteisöt jne. voivat julkaista omat vuosikirjansa.

(Ks. myös Mitä tulee Worldwatch Instituten vuosikirjan jälkeen?)

Projektin johto ja raadit

Projektiin muodostettavat johtoelimet eivät ota kantaa mihinkään mielipidekysymyksiin – poikkeuksena ainoastaan asettuminen mielipidevapauden, vapaiden vaalien ja laillisuusperiaatteen kannalle.

Lisäksi projektin yhteyteen tulisi perustaa väittelykulttuuria valvova raati. Ihanteellisimmillaan se koostuu esim. eduskuntapuolueiden ja oikeusviranomaisten edustajista sekä akateemisista tutkijoista, mielipidevaikuttajista ja sanakirjan väittelyissä poikkeuksellisen kehittynyttä oikeudentajua osoittaneista kansalaisista.

Tällainen raati voi ratkaista riitatapauksia, antaa tunnustuspalkintoja reilusta väittelykulttuurista sekä huomautuksia sen rikkomisesta, ja sillä tulisi olla valta myös sulkea käyttäjätilejä. Raati, tai osa siitä, voitaisiin valita esim. yleisellä äänestyksellä, kullekin kielialueelle omansa.

Paikallisklubit

Menestyneillä sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookilla, ei ole mitään yhteistä platformia – sen vuoksi niiden tarjoaman teknologian avulla voidaan kyllä organisoida monenlaista paikallistoimintaa, todellakin mitä vain. Mutta ei aatteellis-poliittisia ja yleensä maailmankatsomuksellisia keskusteluja organisoivia paikallisklubeja.

Väittelysanakirjan pohjalta se on luontevaa.

Paikallisosastot voivat järjestää paitsi elävän elämän keskustelu- ja opintotilaisuuksia, myös harrastus- ja liiketoimintaa. Paikallisyhdistykset voivat toimia myös rahoituslaitoksina. Niissä on mahdollista soveltaa esim. mikroluototusta oman alueen liikeyritysten tai eri tavoin avun tarpeessa olevien tai kannustusta ansaitsevien yksilöiden tukemiseksi.

Projektissa on mahdollista rakentaa globaalia paikallisklubien verkostoa, joka tarjoaa kasvualustaa monenlaisille startup-yrityksille.

Talous

Toisin kuin monet aatteelliset internetsivustot, tämä projekti suosii mainoksia ja kaikenlaista yhteistyötä liike-elämän kanssa.

Aatteellisen perustan tarjoama käyttäjäuskollisuus on suuri etu erityisesti mainostulojen hankinnassa. Yksinkertaisimmillaan tätä tarkoittaa kehotusta: ”Kun kuitenkin teet ostoksia netissä, tee se meidän sivujemme kautta.”

Tässä projektissa ei ole tarkoitus käydä kauppaa käyttäjätiedoilla.

Käynnistysvaiheessa mainostulot tulevat projektille sen käynnistämiskustannuksia varten.

Muu liiketoiminta

Periaatteessa kaikki verkossa tapahtuva liiketoiminta soveltuu tämän projektin yhteyteen. Ainakin seuraavat liiketoiminnan alat kuuluvat siihen elimellisesti:

 • Filosofinen kulttuurimatkailu: hotellit, lomakylät, jotka järjestävät projektin periaatteiden mukaisia väittelytilaisuuksia normaalin liiketoimintansa yhteydessä.
 • Kulttuurikahviloiden, pubien ja ravintoloiden ketju Franchise-sopimuksella.
 • Kustannustoiminta, erityisesti oppikirjat jokaiselle koulutustasolle – ne olisivat sanakirjan arkistosta kerättyjä debattiantologioita eri aiheista. (Tällöin myös antologiaan valittujen tekstien kirjoittajat olisivat oikeutettuja tekijänpalkkioon.)
 • Perinteinen media: sanoma- ja aikakauslehdet, ilmaisjakelulehdet, verkkosivut, TV- ja radioasemat, niin globaalit, kansalliset kuin paikalliset.
 • Verkossa tapahtuvaan koulutukseen liittyvät sovellukset.
 • Erilaisten liikuntamuotojen yhdistäminen väittelytilaisuuksiin.
 • Paikalliset palvelut.
 • Palveluiden, tavaroiden myynti ja vaihto, loma-asunnon vuokraus, kyydit, huutokaupat, arpajaiset jne jne.
 • Joukkorahoitus.
Käyttäjien mahdollisuus ansaita

Käyttäjä, joka puolustaa asiallisesti jotain tärkeänä pitämäänsä näkemystä ja joka taitavasti moderoi keskustelua, voi ansaita hyvin. Tämä mahdollisuus on tarjolla yhtä hyvin kirjoittamiseen tottumattomille kansanihmisille kuin ammattijournalisteille.

Käyttäjien tulisi saada omien sivujensa tuottamista mainostuloista valtaosa.

Maksulliset tykkäykset – esim. ”ruusut”: Ruusunappia painamalla lukija lahjoittaa kirjoittajalle jonkin summan (esim. 5 senttiä, euron, 10 euroa tai huomattavasti isomman summan), koska arvostaa hänen kirjoitustaan. Tällaisia nappeja on jokaisen käyttäjän kaikissa puheenvuoroissa.

Tämä voitaisiin toteuttaa jonkinlaisella ape-payment ratkaisulla tai keräämällä pisteitä omalle väittelysanakirjan tilille.

Yksittäiset käyttäjät (henkilökohtaiset väittelysanakirja, platformit, teemasanakirjat) voivat yhdistää sivustoilleen mitä tahansa yllä lueteltuja liiketoiminnan muotoja.

Ulkoasu

Sivuston graafinen ilme on vielä keskeneräinen, eli sekava. Ulkoasun yhtenäistäminen on tärkeä tulossa oleva työvaihe, joka parantaa huomattavasti käytettävyyttä.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.