Käsitteitä

Hierarkkinen fraktionalismi

sanakirjaHierarkkinen fraktionalismi on puolakkalainen uuskäsite, jolla tarkoitamme seuraavaa:

Yhteiskunta ei voi organisoitua ilman jonkinlaista hierarkkisuutta, keskitettyä johtoa. Ihmisyhteisön myötäsyntyinen tendenssi on ollut laajentua yhä monimutkaisemmiksi organisaatioiksi. Mitä laajempi yhteisö on ja mitä vaativampia tehtäviä sillä on, sitä suuremmaksi kasvaa keskitetyn johdon ja valtarakenteiden merkitys.

Toisaalta ihmisyhteisöille on ominaista yksilön ja alayksiköiden itsenäisyys. Vaikka yhteisöissä on siis aina pyrkimys kiinteisiin hierarkkisiin valtarakenteisiin, niin yhtä lailla niissä on pyrkimys keskuksesta riippumattomiin, itsenäisesti toimiviin ja asioista itsenäisesti päättäviin alayksiköihin.

Tästä ihmisyhteisöjen perinteisestä organisoitumismallista voidaan käyttää nimitystä hierarkkinen fraktionalismi tai vertikaalinen horisontalismi.

Yhteiskunta on terve tai luonnollinen silloin, kun hierarkkisuus palvelee fraktionalismia eli perusyksiköiden ideologista, poliittista ja tuotannollista itsenäisyyttä. Toimivassa yhteisössä fraktioiden, eli keskusvallan kanssa kilpailevien ryhmittymien muodostaminen ja niiden toiminta sallitaan ja siihen kannustetaan. Hierarkkisten rakenteiden tuki alempien tasojen riippumattomuudelle synnyttää näin kilpailua ja myös kilpailevia hierarkkisia rakenteita. Hierarkkisuuden tulee olla väline ja fraktion päämäärä.

Keskusvallan ja ruohonjuuritason perusyksiköiden välinen ristiriita muodostaa yhteiskunnan olemuksen. Hierarkkisuuden ja fraktionalismin, horisontaalisuuden ja vertikaalisuuden välillä tulisi nähdä paitsi vastakkaisuutta, niin myös ykseyttä ja toisikseen muuttumista. Syntyy paitsi monia vertikaalisia ja hierarkkisia tasoja, niin myös monia horisontaalisia ja fraktionaalisia tasoja.

» Alkuun » Käsitteitä » Hierarkkinen fraktionalismi

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi