» Alkuun » Historianfilosofia » Ihmisen ja yhteiskunnan synty

Ihmisen ja yhteiskunnan synty

Noin 60 000 vuotta sitten

Luonnonolojen vaikeutuessa jotkin Homo sapiens -populaatiot ryhtyivät pysyvään yhteistyöhön keskenään. Näin syntyi metsästäjä-keräilijöiden heimo. Kutsumme sitä protoyhteiskunnaksi.
Heimossa työt ja hyödykkeet jaettiin perusyksiköiden sisällä, ei niiden välillä. Eri perusyksiköihin kuuluvat heimon jäsenet eivät olleet riippuvaisia toisistaan jokapäiväisen toimeentulon hankkimisessa. He olivat silti samojen sääntöjen alaisia.

Syntyi oikeusäly ja inhimillinen tietoisuus, mitä osoittavat symbolit, taide, innovatiivinen teknologia ja kyky sopeutua hyvin erilaisiin oloihin. Merkkejä siitä on jo varhaisemmaltakin ajalta (esimerkiksi Etelä-Afrikasta noin 120 000 vuotta sitten). Mutta verrattuna aikaisempaan, noin 2,5 miljoonan vuoden kehitykseen, muutos oli niin dramaattinen ja nopea, ettei sitä voida selittää millään satunnaisella geenimutaatiolla.

Oikeusäly erottaa ihmisen eläimistä. Se on olemukseltaan ”tuomarin etiikkaa”, valmiutta pohtia objektiivisesti – omaa etua ajattele-matta – tilanteita, joihin liittyy voimakkaita eturistiriitoja.

Heimossa säännöt olivat olennaisesti ihmisoikeuksia, jotka suoje-livat heimon jäseniä toinen toisiltaan. Ihminen tarvitsi yhteiskunnan suojaksi omaa luontoaan vastaan. Heimon jäsenet saattoivat vaihtaa perusyksikköä (mikä ei ollut mahdollista apinaihmisten laumoissa). He saattoivat liittoutua puolustaakseen tärkeinä pitämiään arvoja ja solmia niihin perustuvia ystävyys- ja rakkaussuhteita. Syntyivät oi-keusälyn edellyttämät oikeudenmukaisuutta koskevat yleiskäsitteet.

Heimon sisäisessä elämässä välineellinen ja itsetarkoituksellinen oikeudentaju kietoutuvat yhteen.

Heimot olivat ulospäin suljettuja organisaatioita. Muita heimoja pidettiin vihollisina. Niitä vastaan suuntautuessaan heimon sisäinen ”me-henki” oli eläimellistä. Näin oli siitä huolimatta, ettei varsinaisia sotia ollut – sotiminen ei kannattanut. Yhteiskuntaevoluutio oli biolo-gisen evoluution suoraa jatkoa.

Heimo oli poliittinen – eturistiriitoja yhteiskunnan oloissa ratkova – organisaatio. Poliittisesta evoluutiosta tuli kehityksen liikkeellepaneva voima.

Lue lisää

Artikkeleita

Ihmisen ja yhteiskunnan synty

Tutkijat nykyihmisen synnystä

Useimpien ihmisen syntyä tutkivien tutkijoiden mukaan ihmisen kehityksessä tapahtui mullistus n. 70000 – 50000 vuotta sitten, paljon myöhemmin kuin anatomisesti täysin kehittynyt nykyihminen (Homo sapiens) oli ilmaantunut fossiiliaineistoon. Osoituksena tästä mullistuksesta olivat taide ja...

Kirjallisuutta - Ihmisen ja yhteiskunnan synty

Linkit johtavat AdLibris -nettikauppaan, mikäli teos on saatavilla.

Blake Emma & Knapp A. Bernhard (ed.): Archaeology of Mediterranean Prehistory. Wiley-Blackwell 2005.

Fry, Douglas P.: The Human Potential for Peace. An Anthropological Challenge to Assumptions about War and Violance. Oxford University Press Inc 2005.

Keeley, Lawrence: War before civilization: the myth of the peaceful savage. 1996.

Leakey, Richard & Lewin, Roger: Ihmisyyden synty, Otava 1994.

Leakey, Richard: The People of the Lake. 1980.

Mauss, M.: The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. W. W. Norton & Company 1967.

Mellars, Paul & Stringer, Chris: The Human Revolution. Behavioural and Biological Perspectives on the Origins of Modern Humans. 1989.

Shostak, Marjorie: Nisa - Kung-naisen tarina. Otava, 1983.

Stark, Miriam (toim.): Archaeology of Asia.Nissen, Hans J.: Early history of the Ancient Near East 9000-2000 B.C. 1988.

Stahl, Ann Brower (toim.): African Archaeology: A Critical Introduction.

Stanford, Craig B.: Hunting Apes. Meat Eating and the Origins of Human Behaviour. 1999.

Steward, J. and Faron, L.: Native Peoples of South America. McGraw-Hill, 1959.

Stringer, Chris: Vain yksi jäi . Gaudeamus 2014.

Lue lisää