» Alkuun » Historianfilosofia » Valtiottomat sivilisaatiot

Valtiottomat sivilisaatiot

Noin 10 000 vuotta sitten

Sivilisaatiossa saman hallinnollisen kokonaisuuden – kaikkia koskevien sääntöjen – piirissä on erilaisia talousmuotoja. Tuotanto on yhteiskunnallistunut.

Sivilisaatioita alkoi muodostua esihistorian loppupuolella. Luonnonvaroiltaan rikkaille alueille syntyi pysyvää asutusta. Tämä liittyi pääasiassa mutta ei ainoastaan maanviljelyksen syntyyn. Pysyvää työnjakoa ja kauppaa kehittyi esimerkiksi maanviljelijöiden, karjan­kas­vat­ta­jien, kalastajien ja metsästäjä-keräilijöiden kesken. Prosessi oli pitkäaikainen ja monimuotoinen ja vaihteli luonnonolojen mukaan.

Samojen sääntöjen piirissä olevien ihmisten lukumäärä kasvoi, samoin perusryhmien koko. Työnjako laajeni ja monipuolistui. Kysymys hyödykkeiden jaosta muuttui yhä mutkikkaammaksi.

Metsästys-keräilykulttuurin heimossa perusryhmät olivat omavaraisia. Sivilisaatioissa jokapäiväisen elannon hankinta oli olennaisesti perusryhmien tai jopa talousalueiden työnjaon varassa.
Sivilisaatioiden syntyessä ihmiskunnan tie jakautui kahtia. Rajatapauksia perusmuotojen välillä tietysti oli, mutta tyypillisimmillään ero oli selvä:

1. Suku- ja klaanisiteisiin perustuvat useamman heimon sotaisat yhteenliittymät, joissa yksi sukuhaara ja sen päällikkö nousivat hallitsevaan asemaan. Käytämme näistä nimitystä päällikkökunta. Ne olivat epävakaisia, vailla hallintorakenteita, joiden avulla ne olisivat voineet alistaa muita alueita pysyvään riistosuhteeseen. Sodankäynnin muotoja olivat taistelut kauppareittien tai viljelymaan hallinnasta, joskus myös maantie- ja merirosvous.

2. Egalitaariset, rauhanomaiset sivilisaatiot, joissa oli jonkin verran statuseroja ja yksittäisiä merkkejä väkivallasta, mutta ei todisteita varsinaisesta riistosta tai järjestäytyneestä sodankäynnistä. Tun­ne­tuim­pia esimerkkejä ovat Catal Hüyük Turkissa, Intian ja Pakistanin rajalla sijainnut Indus-kulttuuri ja Perun Norte Chico (Caral).

Jälkimmäisissäkään ei ollut varsinaisesti kirjoitettuja lakeja. Mutta esimerkiksi Indus-kulttuurissa sinetit, jotka olivat keskeinen seikka yksi­tyis­omistuksen merkitsemisessä, takasivat yhteiskuntarauhan. Perhekunnat olivat suhteellisen riippumattomia jokapäiväisen toimeentulon hankinnassa.

Rauhanomaiset sivilisaatiot näyttävät osoittavan, että Hegel oli oikeassa sanoessaan, että yksityisomistus on vapauden edellytys.

Marxismissa puolestaan oletettiin, että ”alkukommunistisuus” – yksityisomistuksen puuttuminen – olisi ollut oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja rauhanomaisuuden edellytys. Niin ei ollut.

Rauhanomaiset sivilisaatiot kuitenkin katosivat historian kuluessa. Niissä yhteiskuntaa ei rakennettu itsetarkoituksena vaan päätarkoituksena oli luonnon hyödyntäminen. Kehityksen pääuomaksi muodos­tui­vat luokkayhteiskunnat, ensin sotaisat päällikkökunnat, sitten imperiumia rakentavat kaupunkivaltiot. Niissä ihmisen hallitsemisesta tuli itsetarkoitus.

Toisin kuin metsästys-keräilykulttuurin heimot, kaikki sivilisaatiot olivat ulospäin avoimia ja pyrkivät laajentumaan. Silloin kun sisäiset suhteet olivat suhteellisen egalitaariset, laajeneminen tapahtui rauhanomaisesti. Luokkayhteiskunnat tukeutuivat väkivaltaan. Sodat tulivat osaksi ihmiskunnan historiaa.

Lue lisää

Artikkeleita

Videoita

Miksi tarvitaan esihistorian filosofiaa?

Alustus käsittelee aihetta nimenomaan historianfilosofian kannalta, ja siinäkin hyvin yleistäen. Se keskittyy pääasiassa esihistorian loppupuoleen. Matti Puolakka ei tätä aihepiiriä koskevaa näkemystään koskaan editoinut kovin valmiiseen muotoon. On syytä todeta, että Matti antoi hyvin suuren arvon...

Historianfilosofia

Suuri väittely arkeologian teoriasta

Arkeologian identiteettiongelma Arkeologia tutkii ihmiskunnan historiaa ja ihmistä esinelöytöjen ym. ei-kirjallisten lähteiden perusteella. Se kuuluu siis sekä luonnontieteiden että humanististen ihmis- ja yhteiskuntatieteiden piiriin. “Siitä lähtien kun nykyaikainen arkeologia syntyi 1800-luvulla...

Historianfilosofia

Nykyarkeologian Graalin malja

Sivilisaatioiden synty liittyy maatalouteen siirtymiseen. Silloin perusyksiköiden, kylien, asuinyksiköiden, ammattiryhmien ja talousalueidenkin välille tulee sellaista työnjakoa, joka olennaisella tavalla vaikuttaa jokapäiväisen elannon hankintaan. Esihistorian loppupuolen vaihejakoa Sivilisaation...

Historianfilosofia

Mitä Induskulttuurissa EI ollut

Arvostettu varhaisten Lähi-Idän, Intian ja Kiinan sivilisaatioiden tutkija Charles Keith Maisels kuvaa tarkasti sitä, miten rauhanomainen ja suhteellisen tasa-arvoinen Induskulttuuri oli. Hän perustaa näkemyksensä varsin laajaan eri arkeologien julkaisemaan tutkimusaineistoon. Maisels polemisoi...

Kirjallisuutta - valtiottomat sivilisaatiot

Linkit johtavat AdLibris -nettikauppaan, mikäli teos on saatavilla.

Balter, Michael: The Goddess and the Bull. Catalhöyük: An Archaeological Journey to the Dawn of Civilization. Routledge 2017 (2005).

Blake Emma & Knapp A. Bernhard (ed.): Archaeology of Mediterranean Prehistory. Wiley-Blackwell 2005.

Davie, Maurice R.: The Evolution of War, Yale University Press 1929.

Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen ja yhteiskuntien kohtalot. . Terra Cognita 2005.

Diamond, Jared: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. Terra Cognita 2010.

Earle Timothy: Economic and Social Organization of a Complex Chiefdom the Halelea District, Kaua'i, Hawaii. 1978.

Earle, Timothy: How Chiefs Come to Power. The political economy in prehistory. Stanford University Press 1997

Earle, Timothy, ed.: Chiefdoms: Power, Economy and Ideology. SAR Press 1991.

Eisler, Riane: Malja ja miekka. WSOY 1988.

Ferguson R. Brian: Yanomami Warfare. A Political History. School of American Research 1995.

Ferguson R. Brian: Warfare Culture and Environment. Studies in Anthropology 1984.

Ferrill, A.: The Origins Of War. From the Stone Age to Alexander the Great. Westview Press Inc 1997 (1985).

Fitzhugh, William W. & Dubreuil, Chisato O.: Ainu: Spirit of a Northern People 2001.

Frye, K. and Steadman, L: Incatunahuiri: A Case for Early Socio-Political Complexity in the Titicaca Basin.
Paper presented at the 66th annual meeting of the Society for American Archaeology, New Orleans, LA. 2001.

Gimbutas, Marija: The Goddesses and Gods of Old Europe 7 000 - 3 500 B.C.. University of California Press 1982.

Gimbutas, Marija: The Early Civilization of Europe (Monograph for Indo-European Studies 131), University of California 1980.

Gimbutas, Marija: First Wawe of Eurasian Steppe Pastorialists into Copper Age Europe, Journal of Indo-European Studies 5 1977.

Gimbutas, Marija: The Beginnings of the Bronze Age in Europe and the Indo-Europeans: 3 500 - 2 500 B.C., Journal of Indo-European Studies 1 1973.

Haas, Jonathan: From Leaders to Rulers. 2001

Haas, Jonathan: The Anthropology of War. 1990.

Habu Junko: Ancient Jomon of Japan (Case Studies in Early Societies). Cambridge University Press 2004.

Hayden, B.: Thresholds of Power in Emergent Complex Societies. Teoksessa Arnold, J.(toim.): Emergent Complexity: The Evolution of Intermediate Societies, Archaeological Series nr 9, ss. 50-58. International Monographs in Prehistory, Ann Arbor. 1996.

Hayden, B. and Gargett, R.: Big Man, Big Heart? A Mesoamerican View of the Emergence of Complex Society. Ancient Mesoamerica, 1:3-20. 1990.

Keeley, Lawrence: War before civilization: the myth of the peaceful savage. 1996.

Kenoyer Jonathan M.: Ancient Cities of the Indus Valley. 1998.

Lahiri Nayanjot: The decline and fall of the Indus Civilization. 2000.

Maisels, Charles Keith: The Emergence of Civilisation: from Hunting and Gathering to Agriculture, Cities, and the State in the Near East. Routledge 1993.

Maisels, Charles Keith: Early civilizations of the old world: the formative histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India, and China. 1999.

Matthews, Roger: The Early Prehistory of Mesopotamia from 500 000 to 4500 BC 2000.

McIntosh, Jane: A Peaceful Realm: The Rise and Fall of the Indus Civilization. 2001.

Mellaart, James 1975: The Neolithic of the Near East. New York, Scribner.

Mithen, Steven: After the Ice. The Global Human history 20 000 - 5 000 bc. 2004.

Nissen, Hans J.: Early history of the Ancient Near East 9000-2000 B.C. 1988.

Oberg, K.: Types of Social Structure among the Lowland Tribes of South and Central America. American Anthropologist, 57:472-488. 1955.

Ocalan, Abdullah: Prison Writings: The Roots of Civilization. 2007

Otterbein, Keith F.: The Evolution of War: A Cross-cultural Study.

Palmqvist, Lennart: Lounais-Aasian maatalouden alkuvaiheet -luku teoksessa Ihmisen suku, Kivikauden ihmiset, Osa 2, WSOY 1994.

Panketat, Timothy & DiPaolo-Loren, Diana: North American Archaeology.

Possehl, Gregory L.: The Indus Civilization: A Contemporary Perspective. 2003.

Postgate, Nicholas: Early Mesopotamia: Society and Economy and the Dawn of History. Routledge 1994.

Rudgley, Richard: Lost Civilizations of the Stone Age.

Lue lisää