Historianfilosofiaa

Sivuston artikkelit ja editoinnit on tässä järjestetty aiheen mukaan. Se toivon mukaan helpottaa kokonaiskuvan saamista laajasta aihepiiristä. Lisäksi etusivulta alkavat ohjelmatekstit muodostavat myös omanlaisensa kokonaisuuden. Ohjelmatekstit on listattu myös tähän merkinnällä mihin ohjelman osastoon ne kuuluvat.

Tiede, taide ja ihminen

Artikkeleita joissa käsitellään filosofian eri osa-alueita ja sitä miten ne muodostavat perustaa puolakkalaiselle historianfilosofialle. Tässä osastossa ontologia, tieto-oppi  moraalifilosofia, ihmiskäsitys eli filosofinen antropologia ja estetiikka. Mukana kommentteja maailmankirjallisuuteen ihmiskäsityksen kannalta. 

Artikkelit ja editoinnit

Historianfilosofia ja muut ihmistieteet

Tässä osastossa lähes kaikki ihmistieteet jotka eivät yo. filosofia-osastoon. Historianfilosofiaan liittyvät pohdiskelut historian vaihejaosta sekä yhteenvedot  ihmissuvun koko tiestä, joissa historia lävistetään kaikkien perusvaiheiden kannalta. Myös yhteiskuntafilosofia, kansantaloustiede, valtio-oppi, oikeusfilosofia, biologian filosofia, sekä pohdiskelut uudesta tieteenalasta, eli esihistorian filosofiasta

Historian perusvaiheet

Vaihejako johon Matti Puolakka päätyi: Ihmissuvun tie on kehitystä moraalievoluutiosta poliittiseen, ja poliittisesta evoluutiosta eettiseen, sekä sitä, miten nuo kaikki muodostavat orgaanisen kokonaisuuden. Seuraavassa on kuitenkin vaihejako suoritettu järjestäytyistavan perusteella “materialistisesti”. Silloin nuo vaiheet limittyvät em. vaihejaon kanssa. 

I

Ihmissuvun evoluutiopsykologiset juuret eli moraalievoluution ensimmäinen vaihe: vastavuoroinen altruismi kehittyneiden elänten parvissa ja laumoissa.

II

Homo-suvun synty eli moraalievoluution toinen vaihe: uusi toimeentulotapa, metsästäjä-keräilijöiden laumat. Erotukseksi muista eläimistä laumassa vallinnut työnjako edellytti kaikkia koskevia sääntöjä. Tätä voitaisiin kutsua myös esipoliittiseksi evoluutioksi.

III

Yhteiskunnan ja varsinaisen nykyihmisen  synty eli poliittisen evoluution ensimmäinen  vaihe: metsästäjä-keräilijöiden heimo. Kaikkia koskevat säännöt koskivat myös yksilöitä jotka eivät olleet riippuvaisia toisistaan jokapäiväisen toimeentulon suhteen. Heimot olivat suhteellisen tasa-arvoisia ja rauhanomisia, mutta  ulospäin sulkeentuneita. Vieraat heimot olivat vihollisia. 

IV

Sivilisaatioiden synty ja ensimmäiset primäärivaltiot

V

Modernin maailman synty ja päättynyt aikakausi

VI

Aikakauden vaihtuminen ja tulevaisuuden globaaliyhteiskunta

Suomi - lähihistoria ja kulttuurihistoria

Artikkeleita joissa käsitellään  yhteiskuntafilosofian eri osa-alueita siltä kannalta miten ne kuuluvat elimellisesti puolakkalaisen historianfilosofian kokonaiskuvaan. 

Puolakkalaisuuden esihistoriaa

Artikkeleita joissa käsitellään  yhteiskuntafilosofian eri osa-alueita siltä kannalta miten ne kuuluvat elimellisesti puolakkalaisen historianfilosofian kokonaiskuvaan.