Miten järjestää keskustelua kiihkeitä intohimoja herättävistä aiheista niin, että se olisi kaikille mielipiteille avoin ja säilyisi asiallisena? Formaatti on meidän yrityksemme vastata tähän kysymykseen.

Formaatti

1.

Pääteema on ihmiskunnan tie. Jokainen suuntaus tai yksittäinen käyttäjä järjestää pääteemasta (tai sen osista) keskustelua haluamallaan tavalla.

2.

Käyttäjiä kannustetaan ilmaisemaan kantansa mahdollisimman kärkevästi. Tasapuolisuus toteutuu siten, että jokaisesta aiheesta julkaistaan niin monta kirjoitusta kuin niitä tulee.

Tavoitteena ei ole yksimielisyys, eikä vastaväittäjän vakuuttaminen omista kannoista. Tärkeintä on erimielisyyksien selventäminen. Näin osallistujat oppivat muodostamaan kantansa itsenäisesti ja harkitusti.

3.

Jokainen Käyttäjä voi koota paneeleja kirjoituksista, jotka edustavat eriäviä, myös aivan vastakkaisia näkemyksiä ja johtaa niiden pohjalta käytävää väittelyä. Paneelin perustaja jäsentää keskustelua ja valvoo väittelysääntöjen noudattamista. Hän voi myös erottaa keskustelijan, joka rikkoo niitä toistuvasti tai erityisen törkeästi. Näin paneelin perustaja on sekä opettaja että oppilas, ja hän joutuu pohtimaan paitsi asiasisältöä, myös asenteita ja suhtautumistapoja.

4.

Käyttäjät voivat perustaa henkilökohtaisen VSK-sivuston ja/tai VSK-ryhmiä yhdessä muiden käyttäjien kanssa. Omien sivujen sisältöä voi järjestää teemoihin ja alateemoihin. Tämä kannustaa muodostamaan harkittua ja jäsenneltyä kokonaiskuvaa yhtä hyvin pääteemasta kuin siihen liittyvistä erillisistä aiheista.

5.

Toisten kirjoituksia ei saa muokata, mutta niitä voi vapaasti jakaa/upottaa paneelien aloituspuheenvuoroiksi tai omille VSK-sivustoille ja VSK-ryhmiin. Myös paneeleita voi jakaa. Näin ollen myös kirjoittamaan tottumaton käyttäjä voi rakentaa sivustolleen edustavan koosteen mielenkiintoisista puheenvuoroista ja väittelyistä.

6.

Palvelussa voi julkaista sekä artikkeleita että käsitemäärittelyjä. Esimerkiksi sellaiset sanat kuin ”sosialismi” tai ”kapitalismi” voivat eri käyttäjille tarkoittaa aivan eri asiaa. Kun käyttäjä linkittää johonkin kannattamaansa määrittelyyn, vastaväittäjä on velvollinen huomioimaan tämän. Tämä luo syventävää, filosofista ja aatteellista taustaa väittelyille samalla kun se vähentää ohipuhumisen vaaraa.

7.

Käyttäjät saavat omien sivujensa mainostulot itselleen. Tällöin käyttäjä, joka puolustaa asiallisesti jotain tärkeänä pitämäänsä näkemystä tai moderoi keskustelua taitavasti, voi ansaita hyvin. Tämä mahdollisuus on tarjolla yhtä hyvin kirjoittamiseen tottumattomille kansanihmisille kuin ammattijournalisteille.

Palvelussa kehitetään muitakin tapoja toteuttaa periaatetta ”palkkaa reilusta väittelykulttuurista”. (Ks. myös VSK ja liike-elämä)

8.

Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan rehellisen väittelykulttuurin sääntöjä ja alistumaan niitä koskevaan valvontaan.

VSK:n yhteyteen tulisi perustaa erillinen elin, jota kutsumme ”raadeiksi”. Niissä voisi olla esim. valtiovallan, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Raatien tehtävänä on valvoa reilun väittelyn sääntöjen noudattamista ja ratkaista niistä syntyviä kiistoja. Lisäksi ne voivat antaa tieteellistä opastusta esim. teemojen jäsentelystä ja yleensä tieteenfilosofian perusperiaatteista. Näkemykset joita tiedeyhteisön ylivoimainen enemmistö pitää selvästi huuhaana, on sellaiseksi todettava. (Ks. myös VSK ja yliopistot)

Väittelysäännöt ovat yksi keskustelunaihe projektissa ja niitä muokataan tarpeen mukaan. Väittelykulttuuria valvovat elimet valitaan demokraattisesti ja niiden päätöksistä säädetään valitusmenettely.

Organisaatio

Minkälainen organisaatio VSK:n hallinnointiin tarvitaan? Mikä yritysmuoto tulee olemaan – osakeyhtiö vai uudenlainen uusosuuskunta? Mikä tulee olemaan yliopistojen ja valtiollisten, kunnallisten tai kansainvälisten instituutioiden rooli, mikä kansalaisjärjestöjen?

Tässä vaiheessa on mahdoton sanoa mitään konkreettista noita kysymyksistä. Etsimme ensisijaisesti yhteistyökumppaneita ja rahoittajia formaattiin perustuvan käyttöliittymän toteuttamista varten.

On kuitenkin joitakin yleisiä periaatteita, joita aloitteentekijöinä pidämme kiinni:

1.

VSK-organisaatio puolustaa laillisuusperiaatetta, demokratiaa ja sananvapautta. Johtoelimet eivät ota mielipidekysymyksiin kantaa millään muulla tavalla.

2.

Formaatti perustuu hyvin pitkälle itseohjautuvuuteen ja eräänlaiseen vallan hajauttamiseen (niin aatteellisessa kuin taloudellisessa mielessä). Tämän vuoksi mitään isoa toimitusta ei tarvita. Sen sijaan väittelykulttuuria opastavat ja valvovat ”raadit” (ks. yllä) on välttämätön osa VSK-ideaa, vaikka niiden muodostuminen käytännössä tapahtuisikin vähitellen.

3.

VSK pyrkii monenlaiseen yhteistyöhön myös liike-elämän kanssa ja kannustaa käyttäjiä taloudelliseen toimeliaisuuteen, jossa somealustan sosiaalista pääomaa voi hyödyntää (Ks. VSK ja liike-elämä).

Sivustoilla näytetään kohdennettuja mainoksia. Käyttäjätietojen hallinnointi tulisi olla jonkun/joidenkin demokraattisten valtioiden, kansainvälisten järjestöjen tms. vastuulla. Käsittääksemme tämä on ainoa tapa varmistaa, ettei käyttäjätietoja käytetä väärin, esim. pahantahtoiseen informaatiovaikuttamiseen.

4.

VSK-ideaan kuuluu, että perinteisiä journalistisia arvoja kunnioitetaan eikä niitä noudattavien mediatalojen toimintaa haluta vaikeuttaa.

Kaupallisten mediatoimijoiden kanssa tulisi solmia oikeudenmukaiset sopimukset uutislinkkien jakamisesta. Mitään tarkempaa ei tässä vaiheessa voi sanoa, mutta esimerkiksi käynee seuraava: jos Facebook maksaisi uutisten jakamisesta sentin/jako, niin olisiko New York Timesin täytynyt irtisanoa suuren määrän moderaattoreita ja myydä rakennuksensa ylin kerros pois?

5.

Matti Puolakan rooli VSK-idean ja formaatin luojana todetaan ja hänen filosofista perintöään vaalivalle yhdistykselle/säätiölle taataan legitiimi osuus taloudellisesta tuotosta.

  • Formaattimme muodostaa välttämättömät suuntaviivat sille, miten käyttöliittymä tulisi toteuttaa. Web-suunnittelijoille ja kehittäjille on erillinen tarkempi selonteko käyttöliittymän perusteista, jonka kiinnostuneet voivat tilata sähköpostilla/lomakkeella.

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.